Nạp thẻ qua trang web:

 

 

Hệ thống HPcode:

Lưu ý: Giá trị của HPcode phải tương ứng với giá trị quy đổi trong game.